ค้นหา:
 
 

 

วิสัยทัศน์

 

"ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ

สู่การพัฒนาอาชีพและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนตามวิถีพอเพียง"

   หน้าหลัก เกี่ยวกับศูนย์ฯ หน่วยงานภายในศูนย์ฯ งานวิชาการ งานขยายผล ภูมิสารสนเทศ บริการประชาชน ติดต่อเรา    

  Copyright © 2017 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. All Rights Reserved.