ค้นหา:
 
 

บริการวิเคราะห์ดิน

 

 

บริการวิเคราะห์ดิน (คุณจารุวรรณ ศรีฟ้า 08 1700 7441)

 

- ตรวจสอบความอุดมสมบูรณ์ของดิน

 

- ตรวจสอบความเป็นกรด - ด่างของดิน

 

- มาตรฐานปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำชีวภาพ  หน้าหลัก เกี่ยวกับศูนย์ฯ บริการประชาชน หน่วยงานภายในศูนย์ ภูมิสารสนเทศ ผลงานวิชาการ งานขยายผล ติดต่อเรา    

  Copyright © 2017 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. All Rights Reserved.