ค้นหา:
 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีมิตรพลบริหารธุรกิจ เข้าศึกษาเรียนรู้ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  หมวด  ข่าวภาระกิจหน่วยงาน   วันที่ประกาศ  10-03-2564   ผู้ประกาศ  อรรถพล ประวันจะ

   ด้วยศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นจุดเริ่มต้น ของโครงการพระราชดำริ ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีมิตรพลบริหารธุรกิจและคณะครู - อาจารย์ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๑-๓ ทุกแผนกสาขาวิชา เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ของท่าน เพื่อทราบถึงวัตถุประสงค์และได้ศึกษาความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเพิ่มพูนความรู้นอกเหนือจากการเรียนรู้ในห้องเรียน โดย นำนักศึกษาจำนวน ๑๔๖ คน และคณะครูอาจารย์ ๑๗ คน เข้าเยี่ยมชมในวันอังคารที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๑.๐๐.น. – ๑๒.๓๐. น.

    โดย แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม เข้ารับฟังการบรรยาย รับชมประวัติความเป็นมาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ฐานเรียนรู้วิถีพอเพียง หน่วยงานพัฒนาชุมชน หน่วยงานประมง หน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานสาธิตหญ้าแฝก งานสาธิการผลิตปุ๋ย พฤกษศาสตร์ นั่งรถรางชมงานรอบศูนย์ฯ  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวภาระกิจหน่วยงาน
  โรงเรียนวัดเกาะ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
  โรงเรียนราชสีมา จ.นครราชสีมา เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
     ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการติดตามงาน และวางแผนพัฒนาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
     ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการติดตามงาน และวางแผนพัฒนาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

     ประกาศ งดให้บริการศึกษาดูงาน การพักผ่อนหย่อนใน และการออกกำลังกาย
     ประกาศ!!! งดให้บริการศึกษาดูงาน การพักผ่อนหย่อนใน และการออกกำลังกาย (ตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔)

     โรงเรียนวัดเกาะ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔

     โรงเรียนราชสีมา จ.นครราชสีมา เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     วันที่ ๑๒ มีนาคาม ๒๕๖๔

     วิทยาลัยเทคโนโลยีมิตรพลบริหารธุรกิจ เข้าศึกษาเรียนรู้ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     วันที่ ๙ มีนาคาม ๒๕๖๔  หน้าหลัก เกี่ยวกับศูนย์ฯ หน่วยงานภายในศูนย์ฯ งานวิชาการ งานขยายผล ภูมิสารสนเทศ บริการประชาชน ติดต่อเรา    

  Copyright © 2017 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. All Rights Reserved.