ค้นหา:
 
 

อัตรากำลัง

 

 อัตรากำลังศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริปี 2562

จำนวนอัตรากำลัง

หน่วยงาน

ข้าราชการ

พนักงานราชการ

ลูกจ้างประจำ

ลูกจ้างชั่วคราว

จ้างเหมาบริการ

 1. งานพัฒนาที่ดิน

8

34

4

179

-

 2. งานวิชาการเกษตร

1

8

-

23

3

 3. งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

7

3

7

7

6

 4. งานส่งเสริมสหกรณ์

1

2

1

-

-

 5. งานปศุสัตว์

2

10

-

6

2

 6. งานประมง

2

13

-

10

-

 7. งานชลประทาน

1

-

6

6

-

 8. งานสวนพฤกษศาสตร์

1

16

-

4

11

 9. งานเพาะชำกล้าไม้

1

-

1

17

-

 10. งานสวนรุกขชาติ

1

2

1

6

6

 11. งานพัฒนาชุมชน

1

-

-

13

-

 12. งานวิทยาลัยเกษตรฯ

31

2

23

3

1

 13. งานส่งเสริมการเกษตร

2

-

-

1

-

 

59

90

43

275

29

รวมทั้งสิ้น

496

 

   หน้าหลัก เกี่ยวกับศูนย์ฯ หน่วยงานภายในศูนย์ฯ งานวิชาการ งานขยายผล ภูมิสารสนเทศ บริการประชาชน ติดต่อเรา    

  Copyright © 2017 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. All Rights Reserved.