ค้นหา:
 
 

บริการวิเคราะห์ดิน

 

 

บริการวิเคราะห์ดิน (ดร.นฤมล  ผ่องอักษร 08 1446 1379)

 

- ตรวจสอบความอุดมสมบูรณ์ของดิน

 

- ตรวจสอบความเป็นกรด - ด่างของดิน

 

- มาตรฐานปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำชีวภาพ  หน้าหลัก เกี่ยวกับศูนย์ฯ หน่วยงานภายในศูนย์ฯ งานวิชาการ งานขยายผล ภูมิสารสนเทศ บริการประชาชน ติดต่อเรา    

  Copyright © 2017 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. All Rights Reserved.