ค้นหา:
 
 

ห้องพักและค่าบริการ

 

 

1. ห้องรวม (งานพัฒนาชุมชน ห้องพัดลม รองรับได้ 30 คน) ราคา 50 บาท/คน/คืน

 

 

 

2.ห้องรวม (งานส่งเสริมแลพัฒนาอาชีพการเกษตร ห้องปรับอากาศ รองรับได้ 104 คน) ราคา 100 บาท/คน/คืน

 

 

 

3.หัองพักรวม (งานพัฒนาที่ดิน ห้องปรับอากาศ รองรับได้ 80 คน) ราคา 100 บาท/คน/คืน

 

 

 

4.ห้องพักอาคารศิลารมณีย์ (งานพัฒนาที่ดิน ห้องปรับอากาศขนาด 3 เตียง พร้อมทีวี/ตู้เย็น จำนวน 8 ห้อง) ราคา 600 บาท/ห้อง/คืน  หน้าหลัก เกี่ยวกับศูนย์ฯ หน่วยงานภายในศูนย์ฯ งานวิชาการ งานขยายผล ภูมิสารสนเทศ บริการประชาชน ติดต่อเรา    

  Copyright © 2017 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. All Rights Reserved.