ค้นหา:
 
 

 

ปัญหาทรัพยากรดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

               สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดินได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนา คุณภาพที่ดินที่มีปัญหาในการใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรดังกล่าวนี้   จึงได้จัดทำเอกสารปัญหาทรัพยากรดินรายจังหวัดนี้ขึ้น   โดยใช้ฐานข้อมูล กลุ่มชุดดินของประเทศไทยร่วมกับเทคโนโลยีด้านสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  นำมาประมวลผลข้อมูลเพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติและการแพร่กระจายของปัญหา ทรัพยากรดินในพื้นที่จังหวัดนั้น ๆ ทางสำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดินหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารปัญหา ทรัพยากรดินฉบับนี้จักเป็นประโยชน์สำหรับเป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อพัฒนา คุณภาพที่ดินได้อย่างเหมาะสมต่อไป

 

ดาวน์โหลด คลิก  หน้าหลัก เกี่ยวกับศูนย์ฯ หน่วยงานภายในศูนย์ฯ งานวิชาการ งานขยายผล ภูมิสารสนเทศ บริการประชาชน ติดต่อเรา    

  Copyright © 2017 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. All Rights Reserved.