A
A
A
A
A
A
More

  ข่าวสาร

  E-Service

  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

  ขอเชิญร่วมประกวด แข่งขัน งาน”44 ปี แห่งการพัฒนา ปวงประชาอยู่ดีมีสุข”

  ขอเชิญชวนนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา นักเรียนอาชีวะ ระดับ ปวช. และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดในงาน “44 ปี แห่งการพัฒนา ปวงประชาอยู่ดีมีสุข” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ.ชิงทุนศึกษาและรางวัลมูลค่ากว่า 58,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศจากนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี 📍กิจกรรมการประกวดประกอบด้วย📝การประกวดเรียงความ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น🎨การประกวดวาดภาพกระดานดำ ระดับประถมศึกษา แบบทีมละ 3 คน และวาดภาพบนผืนผ้าใบแคนวาส...

  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมพิธีเปิดชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ

  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมพิธีเปิดชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 นางสาวเกษร จำปา ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มอบหมายให้ นางสาวจารุวรรณ ศรีฟ้า นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ เข้าร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ (MOU) ระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยมีนางปิณฑิรา เก่งการพานิช นายอำเภอพนมสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณโดมโรงเรียนบ้านหนองแสง...

  นางสาวเกษร จำปา ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วยหัวหน้างานบูรณาการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ ร่วมปล่อยปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566นางสาวเกษร จำปา ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วยหัวหน้างานบูรณาการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ ร่วมปล่อยปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2566 จำนวน 69,000 ตัว ณ บริเวณริมอ่างเก็บน้ำห้วยเจ๊ก ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ถ่ายภาะ :...

  ข่าวภารกิจหน่วยงาน

  43 ปี แห่งการพัฒนา สืบสาน รักษาปณิธานพ่อ สานต่อชีวิตที่พอเพียง

  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีบทบาทหน้าที่ในการเป็นศูนย์เรียนรู้ สถาน “ศึกษา” และให้การ “พัฒนา” ไปพร้อมกัน กล่าวคือ มีหน้าที่ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย และแสวงหาแนวทาง หรือวิธีการพัฒนาถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรสาขาต่างๆ ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมเพื่อการประกอบอาชีพของราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นๆ ให้ราษฎรได้รู้ ได้เห็น ได้สัมผัส และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างจริงจัง เมื่อศึกษาทดลองได้ผลแล้วก็จะนำไปขยายผล ในลักษณะ “การพัฒนา” สู่ราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ และขยายผลเป็นวงกว้าง...

  วันที่ 14 มกราคม 2565

  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ปลาที่มีความอุดมสมบูรณ์พร้อมที่จะนำไปขยายพันธุ์ จากบ่อเลี้ยงปลาผสมผสาน โดยเจ้าหน้าที่ หน่วยงานประมง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อผลิตพันธุ์สัตว์น้ำที่มีคุณภาพและเพิ่มประชากรพันธุ์ปลาให้เพียงพอต่อการนำไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกร หรือผู้ที่สนใจ นำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  วันที่ 12 มกราคม 2565

  นางสาวเกษร จำปา ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบสิ่งของยังชีพ และของรางวัลพิเศษ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับลูกจ้างรายวันและรายเดือนของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ในเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒๑๕ ชุด ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “เป็นองค์กรแห่งการสร้างการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมดุลภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง“ ติดต่อประสานงาน (เวลาราชการ) 0816860639 038554982

  ข่าวประมูล จัดซื้อ-จัดจ้าง