A
A
A
A
A
A
More
  หน้าแรกวิชาการฐานเรียนรู้1. ฐานเรียนรู้ด้านการจัดการดิน

  1. ฐานเรียนรู้ด้านการจัดการดิน

  1.1 ฐานเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ดิน ⌈คลิกเพื่อดูรายละเอียด⌋                                             

  เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับทรัพยากรดิน การสำรวจ จำแนกดิน ภาพปัญหาและการจัดการดิน เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

  1.2 ฐานเรียนรู้การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ⌈คลิกเพื่อดูรายละเอียด⌋

  เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของหญ้าแฝก ลักษณะของหญ้าแฝก ชนิดและสายพันธุ์ของหญ้าแฝก การขยายพันธุ์หญ้าแฝก และขั้นตอนวิธีการในการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยมีเนื้อหาทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ

  1.3 ฐานเรียนรู้การผลิตและใช้ประโยชน์จากน้ำหมักชีวภาพ⌈คลิกเพื่อดูรายละเอียด⌋

  เรียนรู้การทำและการใช้น้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร เช่น การส่งเสริมการเจริญโตของพืช การควบคุมแมลงศัตรูพืช การปรับปรุงดิน และในด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การบำบัดน้ำเสีย การลดกลิ่นเหม็นของคอกปศุสัตว์ เป็นต้น โดยมีเนื้อหาทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ

  1.4 ฐานเรียนรู้การผลิตและการใช้ประโยชน์จากปุ๋ยอินทรีย์⌈คลิกเพื่อดูรายละเอียด⌋

  เรียนรู้การปรับปรุงบำรุงดินด้วยการเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดิน โดยการนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ได้แก่ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน ปุ๋ยพืชสด รวมถึงเทคนิคการปรุงดินเพื่อการปลูกพืช โดยมีเนื้อหาทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ

  ข่าวสารอื่นๆ