นายพลากร สุวรรณรัฐ

นายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี
ปลูกเมื่อ : 10 สิงหาคม 2561 ชื
่อต้นไม้ : รวงผึ้ง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Schoutenia glomerata King subsp. peregrina (Craib) Roekm.
วงศ์ : MALVACEAE
สถานที่ : ริมอ่างห้วยเจ็ก X: 771004   Y: 1521135