บริการรถราง

การขอใช้รถบริการศึกษาดูงานศูนย์ฯ มีรถบริการศึกษาดูงานรวม 7 คัน คิดค่าบริการ ดังนี้

– คันละ 200 บาท (นั่งได้ 10-15 ท่าน) มีจำนวน 7 คัน