A
A
A
A
A
A
More

    โครงการพัฒนาส่วนพระองค์บางคล้า

    โครงการส่วนพระองค์บางคล้า 
              พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงรับสั่งแก่คณะผู้เข้าเฝ้า ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2540 เกี่ยวกับการขยายผลการศึกษาสู่เกษตรกรในพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ ซึ่งนอกจากปัญหาดินทรายจัดในพื้นที่ ยังมีปัญหาดินเปรี้ยวจัดในพื้นที่โครงการส่วนพระองค์ หมู่ 3 ตำบลเสม็ดเหนือ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื้อที่ 114 ไร่ ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ทำนาที่มีสมบัติของดินเป็นดินเปรี้ยวจัด ทำให้การทำนาไม่ได้ผลผลิตเต็มที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้เข้ามาดำเนินการตามแนวพระราชดำริที่ต้องการให้ปรับปรุงพื้นที่เพื่อสาธิตการทำนา การเกษตรที่ยั่งยืน มีการจัดการระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ และเทคโนโลยีการปรับปรุงบำรุงดินและให้จัดราษฎรเข้าทำกินในพื้นที่ 

    โครงการพัฒนาส่วนพระองค์บางคล้า