A
A
A
A
A
A
More

  โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ “60 พรรษา 60 หมู่บ้าน 6 ศูนย์ศึกษาฯสร้างคน สร้างป่า พัฒนาคุณภาพชีวิต”

  บ้านท่าผักชี

  ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
            บ้านท่าผักชี เดิมทีเป็นป่าดงดิบไม่มีผู้คนเข้ามาอยู่อาศัย อยู่มาวันหนึ่ง นายดี สีมาชัย ได้เข้ามาตัดไม้เพื่อไปขายเข้าโรงเลื่อย เพื่อทำเป็นไม้ซุง และได้เข้ามาตั้งที่พักเพื่อพักแรมที่ท่าน้ำริมคลองพระเพลิง ในบริเวณริมคลองดังกล่าว มีพืชชนิดหนึ่งเกิดขึ้นมาก เรียกกันว่า ต้นผักชี สามารถนำมารับประทานเป็นอาหารได้  สภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์มาก นายดี สีมาชัย จึงเข้ามาจับจองและปลูกพืชไร่ และได้ผลผลิตดี จึงชวนญาติพี่น้อง จังหวัดลพบุรี ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ครั้งแรกประมาณ 3 ครัวเรือน และต่อมาชาวจังหวัดทางภาคอีสานก็ย้ายถิ่นมาอยู่อาศัยเป็นจำนวนมากจึง ได้ตั้งเป็นหมู่บ้านและใช้ชื่อ ต้นผักชี เป็น “หมู่บ้านท่าผักชี”   

  จำนวนครัวเรือน 270 ครัวเรือน
  จำนวนประชากร  1,098  คน ชาย  567  คน  หญิง  531  คน
  พื้นที่ทั้งหมด  250  ไร่

  อาณาเขต
  ทิศเหนือ ติดต่อบ้านหนองปักหลัก  หมู่  11  ต. พระเพลิง  อ. เขาฉกรรจ์
  ทิศใต้ ติดต่อบ้านไทรงาม  หมู่  18  ต. พระเพลิง  อ. เขาฉกรรจ์
  ทิศตะวันออก ติดต่อน้ำซับ  หมู่  7  ต. ทุ่งมหาเจริญ  อ. วังน้ำเย็น
  ทิศตะวันตก ติดต่อบ้านสุขเจริญ  หมู่  16  ต. พระเพลิง  อ. เขาฉกรรจ์

  ผู้นำชุมชน
  ผู้ใหญ่บ้าน นายประจบ ชื่นจิตร


  รูปภาพกิจกรรม


  แผนที่บ้านท่าผักชี
  ที่ตั้ง : หมู่ 6 ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว