A
A
A
A
A
A
More

  โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ “60 พรรษา 60 หมู่บ้าน 6 ศูนย์ศึกษาฯสร้างคน สร้างป่า พัฒนาคุณภาพชีวิต”

  บ้านหนองตาสา

  ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
            บริเวณพื้นที่หมู่บ้านเดิม เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์มีนกกระสามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก  เมื่อชาวบ้านเข้ามาอาศัยอยู่บริเวณใกล้หนองน้ำจืดตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “หนองตาสา” ตามสภาพแวดล้อมที่เห็นและใช้น้ำในหนองน้ำเพื่ออุปโภค  บริเวณ และประกอบอาชีพเกษตรกรรม

  จำนวนครัวเรือน 66 ครัวเรือน
  จำนวนประชากร  286 คน ชาย 136 คน หญิง 150 คน
  พื้นที่ทั้งหมด  2,741 ไร่ 

  อาณาเขต
  ทิศเหนือ ติดต่อบ้านหนองผักกระเฉด  ม. 14 ต.วังตาล
  ทิศใต้  ติดต่อบ้านหนองขุมหวาย  ม. 16 ต.วังดาล
  ทิศตะวันตก ติดต่อบ้านดงบัง ม. 1  ต.ดงบัล  อ.ประจันตคาม
  ทิศตะวันออก  ติดต่อบ้านหนองโดน ม. 13  ต.วังดาล

  ผู้นำชุมชน  
  ผู้ใหญ่บ้าน  นายไชยนันท์  ภักดีโสภา


  รูปภาพกิจกรรม


  แผนที่บ้านหนองตาสา
  ที่ตั้ง : ม.9 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี