A
A
A
A
A
A
More

  โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ “60 พรรษา 60 หมู่บ้าน 6 ศูนย์ศึกษาฯสร้างคน สร้างป่า พัฒนาคุณภาพชีวิต”

  บ้านโคกน้อย

  ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน        
            บ้านโคกน้อย มีชื่อตามทะเบียนราษฎร์ว่าบ้านหนองแหน ตั้งอยู่หมู่ 12 ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2127 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ซึ่งมี นายเพ็ชร  เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก เนื่องจากหมู่บ้านนี้มีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีห้วยและหนองน้ำใหญ่อยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน ในหนองน้ำมีจอกแหนขึ้นเต็มไปหมดทั้งหนองน้ำ ชาวบ้านจึงได้เรียกหนองน้ำว่าหนองแหน นำชื่อมาตั้งเป็นชื่อหมู่บ้านหนองแหน มีสภาพพื้นที่เป็นโคกน้อยใหญ่อยู่ทั่วไป  ชาวบ้านบางกลุ่มจึงเรียกกันติดปากว่าบ้านโคกน้อย

  จำนวนครัวเรือน 260 ครัวเรือน
  จำนวนประชากร 959 คน แยกเป็น ชาย 480 คน หญิง 479 คน
  มีพื้นที่ทั้งหมด  1,800 ไร่

  อาณาเขต  
  ทิศเหนือ ติดต่อบ้านนาน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
  ทิศใต้ ติดต่อบ้านหนองแหน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
  ทิศตะวันตก  ติดต่อบ้านหนองกระทุ่ม  หมู่ที่ 13 ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา
  ทิศตะวันออก ติดต่อบ้านหนองบัว  หมู่ที่ 8  ตำบลหนองแหน  อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

  ผู้นำชุมชุม  
  ผู้ใหญ่บ้าน   นายพนมชัย   สมงาม


  รูปภาพกิจกรรม


  แผนที่บ้านโคกน้อย
  ที่ตั้ง : หมู่ 12 ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา