A
A
A
A
A
A
More

    ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขยายพื้นที่กักเก็บน้ำห้วยน้ำโจนในส่วนพื้นที่ของงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)