A
A
A
A
A
A
More

    ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างแก้มลิงทดน้ำประมง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)