A
A
A
A
A
A
More

    ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ให้การต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จำนวน 68 คน เข้ารับฟังบรรยายประวัติความเป็นมาของศูนย์ฯ และมีการลงศึกษาฐานเรียนรู้จำนวน 4 ฐานดังนี้