A
A
A
A
A
A
More

  โครงการพัฒนาส่วนพระองค์เขาหินซ้อน

  โครงการพัฒนาส่วนพระองค์เขาหินซ้อน
            พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงซื้อที่ดินติดกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อจัดทำโครงการส่วนพระองค์ ในนาม “โครงการพัฒนาส่วนพระองค์เขาหินซ้อน” ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา มีเนื้อที่ 642 ไร่  สภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด และมีลำห้วยไหลผ่านพื้นที่ ลักษณะทางกายภาพของดินในบริเวณนี้เป็นดินทราย ภูมิอากาศโดยทั่วไปแห้งแล้ง ประกอบกับเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกมันสำปะหลังซึ่งเป็นพืชที่ทำลายคุณภาพดิน ทำให้ดินเสื่อมโทรม การดำเนินการของโครงการฯ ในระยะแรกเน้นในด้านการพลิกฟื้นสภาพที่ดินที่เสื่อมโทรม (Regenerate Soil) โดยการสร้างแหล่งน้ำ และระบบชลประทานเพื่อใช้ในการเกษตร เป็นการสร้างความชุ่มชื้นให้กับสภาพแวดล้อม และเป็นการปรับปรุงบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น เพื่อให้สามารถปลูกพืชและผลไม้ชนิดต่างๆ ได้ รวมทั้งการปลูกป่าเพื่อสร้างระบบนิเวศน์ให้เหมาะสมกับสภาพดินของพื้นที่ และช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของดินด้วย ปัจจุบันโครงการฯ สามารถปลูกผัก และผลไม้ เช่น ผักหวานบ้าน ส้มโอ เสาวส และผักใบ เป็นต้น 

  ภายในโครงการฯ มีโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น แยมผลไม้, แชมพู และครีมนวดสมุนไพร เป็นต้น ภายใต้เครื่องหมายการค้าตรา “ธรรมชาติ” ซึ่งวางจำหน่ายผ่านร้านโกลเด้น เพลซ ท็อปส์ซุปเปอร์มาร์เก็ต และฟู้ดแลนด์

  ในปี 2554 มีการทำโครงการ “ปันสุขปลูกเด็กดี” เพื่อแก้ปัญหาความยากจน และปัญหาครอบครัวซึ่งขาดโอกาสที่จะอยู่ร่วมกัน โดยการชักชวนชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้โครงการฯ เริ่มจากผู้ปกครองของเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยหิน เข้าฝึกอาชีพด้านงานตัดเย็บ เพื่อส่งเสริมอาชีพให้มีรายได้พออยู่พอกิน และส่งเสริมให้ครอบครัว พ่อ แม่ ลูก ได้มีโอกาสอยู่ร่วมกัน ด้วยการสร้างอาชีพให้แก่ผู้ปกครองในการตัดเย็บผลิตภัณฑ์งานผ้า ภายใต้เครื่องหมายการค้าตรา “ปันสุข” ซึ่งวางจำหน่ายผ่านร้านปันสุข และโกลเด้น เพลซ

  โครงการพัฒนาส่วนพระองค์เขาหินซ้อน