A
A
A
A
A
A
More

    โครงการการขยายผลสู่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

    โครงการ การขยายผลสู่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนภายใต้แผนการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามแนวพระราชดำริสมเด็จกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดฉะเชิงเทรา

    เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติ โรงเรียนเป็นสถานที่สำหรับให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้เข้าไปเพื่อศึกษาหาความรู้เพื่อประกอบอาชีพต่อไป ปัจจุบันเป็นยุคของการปฏิรูปการศึกษาการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาระบบการเรียนการสอน สิ่งสำคัญคือโรงเรียนต้องมีการพัฒนาให้ผู้เรียนมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ พัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และมีพัฒนาการด้านสติปัญญา พัฒนาการทั้ง 4 ด้านนี้  โรงเรียนควรส่งเสริมและมีการพัฒนาไปพร้อมกับด้านอื่นๆ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการเขาหินซ้อนฯ จึงได้จัดทำโครงการขยายผลสู่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนภายใต้แผนการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดฉะเชิงเทรา  ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาพื้นที่การเกษตรในโรงเรียนให้อุดมสมบูรณ์  เหมาะสำหรับทำการเกษตร เพื่อให้สามารถผลิตอาหารให้เพียงพอกับความต้องการของนักเรียนในโรงเรียน โดยมุ่งเน้นให้ครูและนักเรียนร่วมกันทำการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ แล้วนำผลผลิตที่ได้มาประกอบเป็นอาหารกลางวัน ซึ่งนักเรียนจะสามารถนำความรู้ไปปรับใช้  และถ่ายทอดสู่ผู้ปกครองในพื้นที่ได้ต่อไป