A
A
A
A
A
A

ข่าวสาร

E-Service

khla im suk

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้สนองแนวพระราชดำริองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เรื่องการสำรองเมล็ดพันธุ์ เพื่อคอยช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 จึงจัดทำโครงการ “กล้า อิ่ม สุข” ดำเนินการแจกเมล็ดพันธุ์ 5 ชนิด และดินเพาะกล้า 1 กิโลกรัม เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ช่วยบรรเทาความทุกข์...