งานวันคล้ายวันสถาปนา “44 ปี แห่งการพัฒนา ปวงประชาอยู่ดีมีสุข”

ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ