A
A
A
A
A
A
More

  ผังโครงสร้างศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ

  ระบบการบริหารงาน
  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 9 (5) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2534 จึงยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ 2/2551 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 และแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 3 ด้านรวม 4 คณะโดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

  1คณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  1) นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานกรรมการ
  2) พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องคมนตรี รองประธานกรรมการ
  3) นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี รองประธานกรรมการ
  4) เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน กรรมการ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  5) เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรรมการ
  6) ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กรรมการ
  7) อธิบดีกรมการข้าว กรรมการ
  8) อธิบดีกรมชลประทาน กรรมการ
  9) อธิบดีกรมประมง กรรมการ
  10) อธิบดีกรมปศุสัตว์ กรรมการ
  11) อธิบดีกรมป่าไม้ กรรมการ
  12) อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรรมการ
  13) อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กรรมการ
  14) อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กรรมการ
  15) อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรรมการ
  16) อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรรมการ
  17) อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กรรมการ
  18) อธิบดีกรมที่ดิน กรรมการ
  19) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการ
  20) อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรรมการ
  21) ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กรรมการ
  22) ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กรรมการ
  23) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กรรมการ
  24) ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
  25) ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กรรมการ
  26) ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กรรมการ
  27) ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กรรมการ
  28) ผู้แทนสำนักงบประมาณ กรรมการ
  29) ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรรมการ
  30) นายชัยวัฒน์ สิทธิบุศย์ ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน กรรมการ
  31) รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน กรรมการและเลขานุการ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  32) ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรรมการและช่วยเลขานุการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ
  33) ผู้อำนวยการกองศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ กรรมการและช่วยเลขานุการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ
  2 คณะอนุกรรมการดำเนินงานด้านจัดทำแนวทางบริหารจัดการโครงการศูนย์ศึกษา การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  1) พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องคมนตรี ประธานอนุกรรมการ
  2) รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน รองประธานอนุกรรมการ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  3) รองอธิบดีกรมชลประทาน อนุกรรมการ
  4) รองอธิบดีกรมประมง อนุกรรมการ
  5) รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน อนุกรรมการ
  6) รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อนุกรรมการ
  7) ผู้แทนสำนักงบประมาณ อนุกรรมการ
  8) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อนุกรรมการ
  9) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ อนุกรรมการ
  10) ผู้แทนกรมปศุสัตว์ อนุกรรมการ
  11) ผู้แทนกรมป่าไม้ อนุกรรมการ
  12) ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร อนุกรรมการ
  13) ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร อนุกรรมการ
  14) ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ อนุกรรมการ
  15) ผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน อนุกรรมการ
  16) ผู้แทนกรมการข้าว อนุกรรมการ
  17) ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช อนุกรรมการ
  18) ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก อนุกรรมการและเลขานุการ พระราชดำริสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  19) ผู้อำนวยการกองศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนว อนุกรรมการและเลขานุการ พระราชดำริสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  20) ผู้อำนวยการกลุ่มศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ
  21) ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  3คณะอนุกรรมการดำเนินงานด้านวิชาการโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  1) นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานอนุกรรมการ
  2) รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน รองประธานอนุกรรมการ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  3) นายเกษม จันทร์แก้ว รองประธานอนุกรรมการ
  4) นางสาวศรีนิตย์ บุญทอง อนุกรรมการ
  5) นายพิสุทธิ์ วิจารสรณ์ อนุกรรมการ
  6) นายยุคล ลิ้มแหลมทอง อนุกรรมการ
  7) คุณหญิงประไพศรี พิทักษ์ไพรวัน อนุกรรมการ
  8) นายบุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ อนุกรรมการ
  9) นายชัยวัฒน์ ปรีชาวิทย์ อนุกรรมการ
  10) นายวีระชัย ณนคร อนุกรรมการ
  11) นายสิริ เอกมหาราช อนุกรรมการ
  12) นางฉันทนา สุวรรณธาดา อนุกรรมการ
  13) นายธวัชชัย ณ นคร อนุกรรมการ
  14) นายวสันต์ บุญเกิด อนุกรรมการ
  15) ผู้อำนวยการกองศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ อนุกรรมการและเลขานุการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ
  16) ผู้อำนวยการกลุ่มศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ
  4คณะอนุกรรมการดำเนินงานด้านวางแผนขยายผลและติดตามประเมินผลโครงการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  1) เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน ประธานอนุกรรมการ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  2) รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน รองประธานอนุกรรมการ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  3) รองอธิบดีกรมชลประทาน อนุกรรมการ
  4) รองอธิบดีกรมประมง อนุกรรมการ
  5) รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน อนุกรรมการ
  6) รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อนุกรรมการ
  7) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อนุกรรมการ
  8) ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข อนุกรรมการ
  9) ผู้แทนกรมปศุสัตว์ อนุกรรมการ
  10) ผู้แทนกรมป่าไม้ อนุกรรมการ
  11) ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร อนุกรรมการ
  12) ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร อนุกรรมการ
  13) ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ อนุกรรมการ
  14) ผู้แทนกรมการข้าว อนุกรรมการ
  15) ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช อนุกรรมการ
  16) ผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน อนุกรรมการ
  17) ผู้แทนกรมที่ดิน อนุกรรมการ
  18) ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อนุกรรมการ
  19) ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อนุกรรมการ
  20) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
  21) ผู้แทนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมอนุกรรมการ
  22) ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อนุกรรมการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  23) ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อนุกรรมการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  24) ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อนุกรรมการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  25) ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อนุกรรมการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  26) ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อนุกรรมการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  27) ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อนุกรรมการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  28) ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อนุกรรมการและเลขานุการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  29) ผู้อำนวยการกองศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  30) ผู้อำนวยการกองติดตามประเมินผลอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  คณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริในระดับพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องตามแนวพระราชดำริและมีประสิทธิภาพสูงสุด

  ตามคำสั่งคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่7/2560ลงวันที่22กันยายน2560อาศัยอำนาจหน้าที่ในข้อ5ของคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคณะทำงานหรือบุคคลและที่แก้ไขเพิ่มเติมก่อนหน้านี้ของโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราโดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

  1คณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  1) ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานอนุกรรมการ
  2) รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา รองประธานอนุกรรมการ
  3) รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน รองประธานอนุกรรมการ
  4) ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่1 สำนักงาน กปร. รองประธานอนุกรรมการ
  5) ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต2 อนุกรรมการ
  6) ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่9 สาขาปราจีนบุรี อนุกรรมการ
  7) ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2 ศรีราชา อนุกรรมการ
  8) ผู้อำนวยการสำนักงานปศุสัตว์เขต2 อนุกรรมการ
  9) ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่6 จังหวัดจันทบุรี อนุกรรมการ
  10) ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่3 อนุกรรมการ
  11) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืด เขต7(ชลบุรี) อนุกรรมการ
  12) ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อนุกรรมการ
  13) ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา อนุกรรมการ
  14) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานฉะเชิงเทรา อนุกรรมการ
  15) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรฉะเชิงเทรา อนุกรรมการ
  16) ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา อนุกรรมการ
  17) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา อนุกรรมการ
  18) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา อนุกรรมการ
  19) เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา อนุกรรมการ
  20) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา อนุกรรมการ
  21) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา อนุกรรมการ
  22) ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา อนุกรรมการ
  23) ประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา อนุกรรมการ
  24) ประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา อนุกรรมการ
  25) ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา อนุกรรมการ
  26) พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา อนุกรรมการ
  27) นายอำเภอพนมสารคาม อนุกรรมการ
  28) สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา อนุกรรมการ
  29) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา อนุกรรมการ
  30) ผู้อำนวยการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ อนุกรรมการ
  31) ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อนุกรรมการและเลขานุการ
  32) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  33) ผู้แทนกองประสานงานโครงการพื้นที่1 สำนักงาน กปร. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

  คณะทำงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  เพื่อให้การดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพอาศัยอำนาจตามคำสั่งคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ 1/2548 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2548 เรื่องแต่งตั้งองค์กรดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริในระดับพื้นที่ข้อ 1.2 (4) จึงขอยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริคณะทำงานวิชาการที่ 0136/2550 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2550 และคณะทำงานขยายผลโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ 1324/2551 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2551

  ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้มีคำสั่งที่ 523/2554 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2554 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

  1คณะทำงานด้านอำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  1) ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประธานคณะทำงาน
  2) นายอำเภอพนมสารคาม คณะทำงาน
  3) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา คณะทำงาน
  4) ผู้แทนสำนักงาน กปร. คณะทำงาน
  5) ผู้แทนสำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา คณะทำงาน
  6) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพนมสารคาม คณะทำงาน
  7) ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่2รอ. คณะทำงาน
  8) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม คณะทำงาน
  9) ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพนมสารคาม คณะทำงาน
  10) ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาพนมสารคาม คณะทำงาน
  11) ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอพนมสารคาม คณะทำงาน
  12) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน “พัฒนาการภาคตะวันออก” คณะทำงาน
  13) เกษตรอำเภอพนมสารคาม คณะทำงาน
  14) ปศุสัตว์อำเภอพนมสารคาม คณะทำงาน
  15) พัฒนาการอำเภอพนมสารคาม คณะทำงาน
  16) สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรเขาหินซ้อน คณะทำงาน
  17) นายกเทศมนตรีตำบลเขาหินซ้อน คณะทำงาน
  18) นายกเทศมนตรีตำบลเกาะขนุน คณะทำงาน
  19) นายกเทศมนตรีตำบลบ้านซ่อง คณะทำงาน
  20) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินซ้อน คณะทำงาน
  21) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน คณะทำงาน
  22) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา คณะทำงาน
  23) ผู้อำนวยการสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ คณะทำงาน
  24) ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม คณะทำงาน
  25) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาหินซ้อน คณะทำงาน
  26) ผู้แทนสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่3 คณะทำงาน
  27) หัวหน้างานวิชาการเกษตรศูนย์ฯเขาหินซ้อน คณะทำงาน
  28) หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรศูนย์ฯเขาหินซ้อน คณะทำงาน
  29) หัวหน้างานส่งเสริมสหกรณ์ศูนย์ฯเขาหินซ้อน คณะทำงาน
  30) หัวหน้างานปศุสัตว์ศูนย์ฯเขาหินซ้อน คณะทำงาน
  31) หัวหน้างานประมงศูนย์ฯเขาหินซ้อน คณะทำงาน
  32) หัวหน้างานชลประทานศูนย์ฯเขาหินซ้อน คณะทำงาน
  33) หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์ศูนย์ฯเขาหินซ้อน คณะทำงาน
  34) หัวหน้างานเพาะชำกล้าไม้ศูนย์ฯเขาหินซ้อน คณะทำงาน
  35) หัวหน้างานสวนรุกขชาติศูนย์ฯเขาหินซ้อน คณะทำงาน
  36) หัวหน้างานพัฒนาชุมชนศูนย์ฯเขาหินซ้อน คณะทำงาน
  37) หัวหน้าฝ่ายวิชาการงานพัฒนาที่ดิน คณะทำงานและเลขานุการ
  38) ผู้แทนฝ่ายวิชาการงานพัฒนาที่ดิน คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
  2คณะทำงานด้านวิชาการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  1) ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประธานคณะทำงาน
  2) หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์ศูนย์ฯ เขาหินซ้อน รองประธานคณะทำงาน
  3) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา คณะทำงาน
  4) หัวหน้างานวิชาการเกษตรศูนย์ฯ เขาหินซ้อน คณะทำงาน
  5) หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรศูนย์ฯเขาหินซ้อน คณะทำงาน
  6) หัวหน้างานปศุสัตว์ศูนย์ฯเขาหินซ้อน คณะทำงาน
  7) หัวหน้างานประมงศูนย์ฯเขาหินซ้อน คณะทำงาน
  8) ผู้แทนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทราศูนย์ฯเขาหินซ้อน คณะทำงาน
  9) หัวหน้าสถานีวิจัยเขาหินซ้อน คณะทำงาน
  10) ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์ดินสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต2 คณะทำงาน
  11) ผู้แทนสำนักงานกปร. คณะทำงาน
  12) หัวหน้าฝ่ายวิชาการงานพัฒนาที่ดิน คณะทำงานและเลขานุการ
  13) ผู้แทนงานประมง คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
  3คณะทำงานด้านขยายผลศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  1) รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานคณะทำงาน
  2) ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รองประธานคณะทำงาน
  3) นายอำเภอพนมสารคาม รองประธานคณะทำงาน
  4) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา คณะทำงาน
  5) ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์ดินสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต2 คณะทำงาน
  6) นายกเทศมนตรีตำบลเขาหินซ้อน คณะทำงาน
  7) นายกเทศมนตรีตำบลเกาะขนุน คณะทำงาน
  8) นายกเทศมนตรีตำบลบ้านซ่อง คณะทำงาน
  9) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินซ้อน คณะทำงาน
  10) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน คณะทำงาน
  11) หัวหน้างานวิชาการเกษตรศูนย์ฯเขาหินซ้อน คณะทำงาน
  12) หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรศูนย์ฯเขาหินซ้อน คณะทำงาน
  13) หัวหน้างานส่งเสริมสหกรณ์ศูนย์ฯเขาหินซ้อน คณะทำงาน
  14) หัวหน้างานปศุสัตว์ศูนย์ฯเขาหินซ้อน คณะทำงาน
  15) หัวหน้างานประมงศูนย์ฯเขาหินซ้อน คณะทำงาน
  16) หัวหน้างานชลประทานศูนย์ฯเขาหินซ้อน คณะทำงาน
  17) หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์ศูนย์ฯเขาหินซ้อน คณะทำงาน
  18) หัวหน้างานเพาะชำกล้าไม้ศูนย์ฯเขาหินซ้อน คณะทำงาน
  19) หัวหน้างานสวนรุกขชาติศูนย์ฯเขาหินซ้อน คณะทำงาน
  20) หัวหน้างานพัฒนาชุมชนศูนย์ฯเขาหินซ้อน คณะทำงาน
  21) ผู้แทนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทราศูนย์ฯเขาหินซ้อน คณะทำงาน
  22) ผู้แทนสำนักงานกปร. คณะทำงาน
  23) หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการงานพัฒนาที่ดิน คณะทำงานและเลขานุการ
  24) ผู้แทนสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่3 คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
  25) ผู้แทนฝ่ายปฏิบัติการงานพัฒนาที่ดิน คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

  หน่วยงานบูรณาการ
  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริบริหารจัดการองค์กรโดยมีการประสานงานระหว่างส่วนราชการแบบบูรณาการซึ่งเป็นวัตถุประสงค์สำคัญยิ่งประการหนึ่งของแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ฯที่เน้นการประสานงานการประสานแผนและการบริหารจัดการระหว่างกรมกองและส่วนราชการต่างๆให้เกิดเป็นจริงขึ้นโดยกรมพัฒนาที่ดินทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(สำนักงานกปร.)ทั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ฝึกหัดการทำงานร่วมกันได้ความรู้ในการพัฒนาดังพระราชดำรัสที่ว่า“…กรมกองต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประชาชนทุกด้านได้สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นปรองดองกันประสานกันตามธรรมดาแต่ละฝ่ายต้องมีศูนย์ของตนแต่ว่าอาจจะมีงานถือว่าเป็นศูนย์ของตัวเองคนอื่นไม่เกี่ยวข้องและศูนย์ศึกษาการพัฒนาเป็นศูนย์ที่รวบรวมกลังทั้งหมดของเจ้าหน้าที่ทุกกรมกองทั้งด้านเกษตรหรือด้านสังคมทั้งด้านหางานการส่งเสริมการศึกษามาอยู่ด้วยกันก็หมายความว่าประชาชนซึ่งจะต้องใช้วิธีการทั้งหลายก็สามารถที่จะมาดูส่วนเจ้าหน้าที่จะให้ความอนุเคราะห์แก่ประชาชนก็มาอยู่พร้อมกันในที่เดียวกันเหมือนกันซึ่งเป็นสองด้านก็หมายถึงว่าที่สคัญปลายทางคือประชาชนจะได้รับประโยชน์และต้นทางของผู้เป็นเจ้าหน้าที่จะให้ประโยชน์…”

  ส่วนราชการที่ร่วมดำเนินการประกอบด้วย
  หน่วยงานจาก 4 กระทรวงหลัก ดังนี้

  1กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  1) งานพัฒนาที่ดิน (กรมพัฒนาที่ดิน)
  • เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับหน่วยงานบูรณาการที่ร่วมกันปฏิบัติงานเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์
  • ศึกษาทดลองวิจัยด้านการพัฒนาที่ดินการอนุรักษ์ดินและนํ้าการปรับปรุงบำรุงดินและการเพิ่มผลผลิตพืชและศักยภาพในการผลิตพืชของดินในดินที่มีปัญหา
  • สาธิตส่งเสริมและขยายพันธุ์หญ้าแฝกสำหรับแจกจ่ายแก่เกษตรกรและผู้สนใจจัดทำเอกสารคำแนะนำการปลูกขยายพันธ์ุหญ้าแฝกการปลูกหญ้าแฝกเพื่อดึงนํ้าสร้างดินในพื้นที่แห้งแล้งดินเลวส่งเสริมและรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและนํ้าจัดทำแปลงเรียนรู้สาธิตและส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ที่มีนํ้าไหลบ่ากัดเซาะหน้าดินและในพื้นที่ลาดเทการปลูกหญ้าแฝกบริเวณขอบบ่อป้องกันดินพังทลายและการปลูกหญ้าแฝกเพื่อสงวนความชื้นในดินในแปลงเพาะปลูกพืชไร่และไม้ผลเป็นต้น
  • สาธิตและส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่และการเกษตรผสมผสานแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อให้เกษตรกรเกิดความพออยู่พอกินและพึ่งพาตนเองได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเพื่อความยั่งยืนทางการเกษตร
  • สาธิตและส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยหมักนํ้าหมักชีวภาพและปุ๋ยพืชสดเพื่อลดต้นทุนการผลิตทางด้านการเกษตร
  • ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการทรัพยากรดินการอนุรักษ์ดินและนํ้าการปรับปรุงบำรุงดินโดยการฝึกอบรมสาธิตและบริการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาที่ดินแก่เกษตรกรหมู่บ้านรอบศูนย์ฯและผู้สนใจทั่วไป
  • จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและนํ้าทางลำเลียงในไร่นาทางระบายนํ้าและบ่อดักตะกอนดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ขยายผล3ตำบลได้แก่ตำบลเขาหินซ้อนตำบลเกาะขนุนและตำบลบ้านซ่อง
  • ให้คำแนะนำเกษตรกรในการวางแผนการใช้ที่ดินด้านการเกษตรตามแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล
  • การสร้างพันธุ์ลูกผสมสองชั้นในพืชผักรับประทานผลศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดำเนินการวิจัยศึกษาปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อสร้างพันธุ์พืชที่มีคุณภาพดีเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมสำหรับเผยแพร่สู่เกษตรกรได้แก่ข้าวโพดหวานพันธุ์ฉัตรทองข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์ฉัตรเงินถั่วฝักยาวพันธุ์พนมสารคามและถั่วฝักยาวพุ่มพันธุ์เขาหินซ้อน
  • งานขยายผลสู่เกษตรกรหมู่บ้านรอบศูนย์ฯและเกษตรกรผู้สนใจถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรโดยฝึกอบรมสาธิตและบริการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรซ่อมแซมบ่อนํ้าประจำไร่นาพัฒนาแหล่งนํ้าธรรมชาติเพิ่มศักยภาพการผลิตชุมชนพัฒนาบ่อนํ้าตื้นเพื่ออุปโภคและบริโภคปรับรูปแปลงนาเพื่อพัฒนาพื้นที่นาร้างฝึกอบรมการทำบัญชีฟาร์มการเกษตรผสมผสานการเกษตรทฤษฎีใหม่และจัดตั้งกองทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกร

  2) งานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร)
  • ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตพืชครบวงจรตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  • สาธิตการเพาะเห็ดเศรษฐกิจครบวงจรการปลูกไผ่หวานเพื่อตัดหน่อการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แห้งการผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศการผลิตนํ้าส้มควันไม้การสร้างป่าโดยใช้ไม้ผลปลูกผักปลอดสารพิษการปลูกยางพาราในพื้นที่แห้งแล้งปลูกพืชไร่เศรษฐกิจการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรการแปรรูปชาหม่อน
  • ผลิตและขยายพันธุ์พืชที่มีคุณภาพดีเพื่อสนับสนุนเกษตรกรและหน่วยงานอื่น
  • ผลิตและขยายพันธุ์ชีวภัณฑ์ของกรมวิชาการเกษตร
  • แนะนำถ่ายทอดเทคโนโลยีวิชาการเกษตรแผนใหม่แก่เกษตรกรและผู้สนใจได้แก่วิธีการปลูกการใช้เครื่องมือปลูกการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดแมลงการใช้ปุ๋ยและวิธีการเก็บเกี่ยว

  3) งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (กรมส่งเสริมการเกษตร)
  • รวบรวมพันธุ์ไม้ผลไม้ยืนต้นผลิตกล้าผักพืชสมุนไพรไม้ดอกไม้ประดับเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่เกษตรกร
  1. พันธุ์ไม้ผลมะม่วงมะขามเปรี้ยวชมพู่มะปราง
  2. ผลิตกล้าผักพริกมะเขือมะละกอ
  3. ผลิตพืชสมุนไพร
  4. ไม้ดอกไม้ประดับบัวบอนสี
  5. เสาวรส
  6. ผลิตเมล็ดพันธุ์พันธุ์พืชพื้นเมือง

  • จุดเรียนรู้เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  1. จุดเรียนรู้การปลูกมะนาวและการขยายพันธุ์พืช
  2. จุดเรียนรู้การปลูกพืชในโรงเรือนควบคุมการให้นํ้าพืชแบบไร้สาย
  3. จุดเรียนรู้การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
  4. จุดเรียนรู้ชันโรงแมลงช่วยผสมเกสร
  5. จุดเรียนรู้พืชสมุนไพร

  • การศึกษาทดสอบวิจัย
  1. การเจริญเติบโตของเพกาต้นเตี้ยในพื้นที่ดอน
  2. แปลงวิจัยและทดสอบการผลิตบัวบก5สายพันธุ์
  • ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรแก่เกษตรกรและสถาบันการเกษตร
  • ส่งเสริมและสนับสนุนขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชา-นุเคราะห์โครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันฯลฯ
  • การให้บริการเคลื่อนที่ด้านการเกษตรในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตการแก้ปัญหาการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรแก่เกษตรกร

  4) งานส่งเสริมสหกรณ์ (กรมส่งเสริมสหกรณ์)
  • ส่งเสริมให้ราษฎรรู้หลักและวิธีการสหกรณ์อุดมการณ์สหกรณ์การช่วยเหลือตนเองช่วยเหลือซึ่งกันและกันรวมถึงการจัดการธุรกิจและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรมร่วมกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและรวมตัวกันเป็นกลุ่มอาชีพกลุ่มเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์
  • ส่งเสริมแนะนำกำกับดูแลสหกรณ์การเกษตรพัฒนาเขาหินซ้อนจำกัดสหกรณ์ในโครงการพระราชดำริแผนดำเนินงานหมู่บ้านบริวารศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและสังคมของศูนย์ฯ
  • ดูแลรักษาโรงสีข้าวพระราชทานจำนวน1โรงและอาคารบริวารต่างๆในบริเวณพื้นที่รับผิดชอบงานส่งเสริมสหกรณ์
  • ดูแลและรับผิดชอบโรงสีข้าวเขาหินซ้อนจำนวน1โรงให้บริการประชาชนสมาชิกสหกรณ์กลุ่มสหกรณ์เพื่อแปรรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสารลดค่าใช้จ่ายให้แก่ราษฎร
  • ประสานงานกับหน่วยงานสหกรณ์การเกษตรพัฒนาเขาหินซ้อนจำกัดเพื่อรับบริการการส่งเสริมอาชีพสมาชิกและราษฎรในพื้นที่หมู่บ้านบริวารของศูนย์ศึกษาฯ
  • ประสานงานหน่วยงานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อดำเนินการส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิกสหกรณ์และราษฎรในพื้นที่หมู่บ้านขยายผลของศูนย์ฯและต่อยอดการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อให้สมาชิกและราษฎรมีการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและให้สมาชิกและราษฎรมีการกินดีอยู่ดีมีสันติสุขตามอุดมการณ์ของสหกรณ์และสหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสังคมของชุมชน

  5) งานปศุสัตว์ (กรมปศุสัตว์)
  • สาธิตและส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ได้แก่สุกรเป็ดไก่โคกระบือกวางนกกระจอกเทศโดยให้นักวิชาการตรวจเยี่ยมเกษตรกรรวมถึงให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงการสุขาภิบาลการป้องกันโรคการผลิตการให้อาหารสัตว์เป็นต้น
  • ฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อเผยแพร่แนะนำการเพิ่มผลผลิตปศุสัตว์
  • ให้บริการพัฒนาสุขภาพสัตว์เลี้ยงการทำวัคซีนป้องกันโรคและถ่ายพยาธิ
  • สาธิตส่งเสริมการผลิตอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์เพื่อการสาธิตส่งเสริมและให้บริการเกษตรกร

  6) งานประมง (กรมประมง)
  • ผลิตพันธุ์สัตว์นํ้าจืดชนิดต่างๆเพื่อแจกจ่ายหรือจำหน่ายแก่เกษตรกรรวมทั้งปล่อยพันธุ์สัตว์นํ้าในแหล่งนํ้าสาธารณะเพื่อเพิ่มปริมาณอาหารโปรตีนและสร้างรายได้แก่เกษตรกรหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ
  • สาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าตลอดจนส่งเสริมและบริการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าแก่เกษตรกร
  • ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรนักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องในพื้นที่ตนเองช่วยลดความเสี่ยงด้านการลงทุนดำเนินการ
  • ส่งเสริมการเลี้ยงปลาแก่เกษตรกรเพื่อจะได้นำไปปฏิบัติเป็นอาชีพต่อเนื่อง
  • ให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์นํ้าต่างๆที่ถูกต้องตามหลักการและวิธีการเลี้ยงซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการลงทุนดำเนินกิจการเพาะพันธุ์เพื่อปล่อยตามแหล่งนํ้าต่างๆฝึกอบรมนิสิตนักศึกษาและเกษตรกรผู้สนใจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

  7) งานชลประทาน (กรมชลประทาน)
  • วางแผนการใช้นํ้าจัดหาแหล่งนํ้าและการพัฒนาแหล่งนํ้าให้เกิดประโยชน์เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรของราษฎรในบริเวณพื้นที่ลุ่มนํ้าโจน
  • การก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าการก่อสร้างฝายทดนํ้าการก่อสร้างสระเก็บนํ้าการขุดลอกลำห้วยธรรมชาติสร้างถนนคันคลองส่งนํ้าขนานกับตัวท่อส่งนํ้าเพื่อให้ราษฎรสัญจรไปมาอย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้นและซ่อมแซมและขุดลอกแหล่งนํ้า
  • วางระบบชลประทานส่งนํ้าให้กับพื้นที่เพาะปลูกและดูแลบำรุงรักษาอาคารชลประทานที่ก่อสร้างแล้วให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • แก้ไขปัญหานํ้าท่วมในบริเวณลุ่มนํ้าโจนและบริเวณพื้นที่เพาะปลูกของโครงการท่าลาด
  • ตั้งแต่ปี 2533 จนถึงปัจจุบันได้ก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าทั้งหมด 9 อ่างความจุทั้งสิ้น 5.75 ล้านลูกบาศก์เมตร คลองส่งนํ้ายาวทั้งสิ้น 26.50 กิโลเมตร ก่อสร้างฝายทดนํ้า 6 แห่ง และขุดสระเก็บนํ้าความจุ 26,000 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง พร้อมทั้งได้วางแผนการพัฒนาแหล่งนํ้าขึ้น โดยการก่อสร้างฝายทดนํ้าและขุดสระเก็บนํ้าอีกหลายแห่งสามารถช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในช่วงฤดูแล้งถึงฤดูฝนในพื้นที่บริเวณลุ่มนํ้าโจนเนื้อที่ 9,530 ไร่
  2กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  8) งานสวนพฤกษศาสตร์ (กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช)
  • จัดสร้างดูแลสวนพฤกษศาสตร์และสวนสมุนไพรพื้นที่ 400 ไร่
  • ผลิตกล้าไม้ป่ากล้าไม้โตเร็วกล้าพืชสมุนไพรสำหรับแจกจ่ายเกษตรกรหน่วยงานและผู้สนใจทั่วไป
  • วิจัยพรรณไม้พรรณไม้ป่าและพืชสมุนไพร
  • วิจัยด้านไม้ป่าหายากและพืชสมุนไพรภาคตะวันออก
  • จัดพิมพ์หนังสือพืชสมุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อน
  • แปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร (แชมพูดอกอัญชัน แชมพูว่านหางจระเข้ ครีมนวดผมดอกอัญชัน ครีมนวดผมมะกรูด สบู่เหลวขมิ้นชัน สบู่ว่านสาวหลง สบู่เปราะหอม ยาหม่องเสลดพังพอน ยาหม่องนํ้า นํ้ามันไพล ยากันยุงตะไคร้หอม)
  • บริการอบสมุนไพร

  9) งานสวนรุกขชาติ (กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช)
  • ดูแลรักษาปรับปรุงสวนรุกขชาติพื้นที่ 160 ไร่ สภาพป่าไม้ในโครงการเป็นป่าดิบแล้งมีสภาพเสื่อมโทรมอย่างมากในปี 2525 ได้ทำการบำรุงรักษาพันธุ์ไม้เดิมปลูกไม้โตเร็วไม้มีค่าหายากและไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ ได้แก่ พยุงประดู่ชิงชันยางนาและสัก
  • รวบรวมพรรณไม้ป่าพรรณไม้ที่น่าสนใจอาทิมะค่าโมงพะยูงประดู่ข่อยหนามโมกมันขันทองพยาบาทอนุรักษ์พรรณไม้ท้องถิ่นและพื้นที่ใกล้เคียงแล้วนำมาปลูกรวบรวมไว้และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านธรณีวิทยาต่อยอดพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเก็บเมล็ดไม้ให้แก่ผู้สนใจนักเรียนนักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้และใช้เป็นที่สถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนผู้สนใจทั่วไป

  10) งานเพาะชำกล้าไม้ (กรมป่าไม้)
  • ดูแลศูนย์เพาะชำกล้าไม้พื้นที่ 50 ไร่
  • ผลิตกล้าไม้ป่ากล้าไม้มีค่าหายากสำหรับแจกจ่ายเกษตรกรหน่วยงานต่างๆและผู้สนใจทั่วไปมากกว่า 500,000 กล้าต่อปี
  • ดูแลป่าในพื้นที่ศูนย์ฯและในพื้นที่โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ฯพื้นที่ 495 ไร่
  • ส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า
  • ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์จากต้นไม้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  3กระทรวงมหาดไทย
  11) งานพัฒนาชุมชน (กรมพัฒนาชุมชน)
  • เตรียมความพร้อมของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาของหน่วยงานต่างๆเช่นสำรวจข้อมูลการฝึกอบรมองค์กรของประชาชน
  • ส่งเสริมอาชีพหลักอาชีพรองให้ราษฎรสามารถพึ่งพาตนเองได้
  • ให้ราษฎรรู้จักการปฏิบัติงานในระบบกลุ่มโดยมีการปฏิบัติงานในรูปของกรรมการกลุ่มต่างๆเช่นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตฯลฯ
  • ฝึกอบรมแนะนำให้ราษฎรและองค์กรรู้จักคิดมีการวางแผนปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง
  • ฝึกอบรมอาชีพหลักอาชีพรองเพื่อให้ราษฎรได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและพัฒนารูปแบบของงานผลิตภัณฑ์
  4กระทรวงศึกษาธิการ
  12) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)
  • จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  • จัดการศึกษานอกระบบเป็นการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรเคลื่อนที่
  • วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรม
  • ส่งเสริมบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม