A
A
A
A
A
A
More

  นโยบาย

        เพื่อสนองพระราชดำริในการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง และนำไปสู่วิสัยทัศน์การพัฒนาที่พึงปรารถนา จึงกำหนดวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน ดังนี้

  1. ศึกษาทดลองตามพระราชดำริในทุกด้าน เน้นการศึกษาทดลองแบบต่อยอด และบริหารจัดการงานศึกษาทดลองวิจัยให้มีประสิทธิภาพ
  2. สาธิตผลสำเร็จของการศึกษาทดลองในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต โดยมีตัวแบบความสำเร็จในลักษณะแหล่งเรียนรู้ตามภูมิสังคม
  3. ขยายผลความสำเร็จไปสู่เกษตรกรและประชาชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง
  4. พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะทรัพยากรดิน น้ำ และป่าไม้อย่างเป็นระบบในลักษณะองค์รวม โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายให้เอื้อต่อการพัฒนาส่งเสริมด้านการเกษตรและการพัฒนาท่องเที่ยว