A
A
A
A
A
A
More

  ยุทธศาสตร์

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ศึกษา วิจัย ทดสอบ ด้านการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ

  1.1 ศึกษา วิจัย ด้านดิน น้ำ พืช สัตว์ และประมงในลักษณะบูรณาการ
  1.2 พัฒนาฐานข้อมูลวิชาการ

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 งานขยายผล

  2.1 สาธิตพัฒนาอาชีพการเกษตร อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  2.2 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ
  2.3 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ
  2.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและคุณภาพ

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการ

  3.1 การบริหารจัดการ การดำเนินงานของศูนย์ฯ ให้มีประสิทธิภาพ
  3.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
  3.3 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  3.4 การประชาสัมพันธ์สู่กลุ่มเป้าหมาย