บริการวิเคราะห์ดิน

หน่วยงาน กลุ่มวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2

การให้บริการ
รับวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ำ และปุ๋ยอินทรีย์

ดิน : ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH), ค่าการนำไฟฟ้าของดิน (Ec), ปริมาณอินทรียวัตถุ (OM), ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืช (avai. P), ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ต่อพืช (avail. K) การวิเคราะห์ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืช

การเก็บตัวอย่างดิน

น้ำ : ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH), ค่าการนำไฟฟ้าของดิน (Ec)

ปุ๋ยอินทรีย์ : ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH), ค่าการนำไฟฟ้าของดิน (Ec), ปริมาณอินทรียวัตถุ (OM), ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืช (avai. P), ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ต่อพืช (avail. K) วิเคราะห์ปุ๋ยอินทรีย์

ที่อยู่ในการติดต่อประสานงาน
อาคารกลุ่มวิเคราะห์ดิน
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
7 หมู่ 2 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทร 0-3855-4929 และ 061-849-3030

หน่วยงาน กลุ่มวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2

การให้บริการ
รับวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ำ และปุ๋ยอินทรีย์

ดิน : ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH), ค่าการนำไฟฟ้าของดิน (Ec), ปริมาณอินทรียวัตถุ (OM), ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืช (avai. P), ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ต่อพืช (avail. K) การวิเคราะห์ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืช

การเก็บตัวอย่างดิน

น้ำ : ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH), ค่าการนำไฟฟ้าของดิน (Ec)

ปุ๋ยอินทรีย์ : ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH), ค่าการนำไฟฟ้าของดิน (Ec), ปริมาณอินทรียวัตถุ (OM), ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืช (avai. P), ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ต่อพืช (avail. K) วิเคราะห์ปุ๋ยอินทรีย์

ที่อยู่ในการติดต่อประสานงาน
อาคารกลุ่มวิเคราะห์ดิน
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
7 หมู่ 2 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทร 0-3855-4929 และ 061-849-3030

หน่วยงาน กลุ่มวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2

การให้บริการ
รับวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ำ และปุ๋ยอินทรีย์

ดิน : ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH), ค่าการนำไฟฟ้าของดิน (Ec), ปริมาณอินทรียวัตถุ (OM), ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืช (avai. P), ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ต่อพืช (avail. K) การวิเคราะห์ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืช

การเก็บตัวอย่างดิน

น้ำ : ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH), ค่าการนำไฟฟ้าของดิน (Ec)

ปุ๋ยอินทรีย์ : ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH), ค่าการนำไฟฟ้าของดิน (Ec), ปริมาณอินทรียวัตถุ (OM), ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืช (avai. P), ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ต่อพืช (avail. K) วิเคราะห์ปุ๋ยอินทรีย์

ที่อยู่ในการติดต่อประสานงาน
อาคารกลุ่มวิเคราะห์ดิน
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
7 หมู่ 2 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทร 0-3855-4929 และ 061-849-3030

หน่วยงาน กลุ่มวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2

การให้บริการ
รับวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ำ และปุ๋ยอินทรีย์

ดิน : ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH), ค่าการนำไฟฟ้าของดิน (Ec), ปริมาณอินทรียวัตถุ (OM), ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืช (avai. P), ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ต่อพืช (avail. K) การวิเคราะห์ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืช

การเก็บตัวอย่างดิน

น้ำ : ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH), ค่าการนำไฟฟ้าของดิน (Ec)

ปุ๋ยอินทรีย์ : ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH), ค่าการนำไฟฟ้าของดิน (Ec), ปริมาณอินทรียวัตถุ (OM), ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืช (avai. P), ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ต่อพืช (avail. K) วิเคราะห์ปุ๋ยอินทรีย์

ที่อยู่ในการติดต่อประสานงาน
อาคารกลุ่มวิเคราะห์ดิน
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
7 หมู่ 2 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทร 0-3855-4929 และ 061-849-3030