A
A
A
A
A
A
More

  โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ “60 พรรษา 60 หมู่บ้าน 6 ศูนย์ศึกษาฯสร้างคน สร้างป่า พัฒนาคุณภาพชีวิต”

  บ้านการบินไทย

  ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
            บ้านการบินไทย ก่อตั้งขึ้นเป็นหมู่บ้าน เมื่อปี พ.ศ.2538 เดิมชื่อบ้านกุดโดน ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ต่อมาบ้านกุดโดนได้แยกหมู่บ้านออกเป็น 2 หมู่บ้าน  บ้านที่แยกออกมายังไม่มีชื่อบ้าน  บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)  และราษฎรและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์  เพื่อสร้างอาคารให้กับโรงเรียนบ้านกุดโดน เมื่อสร้างเสร็จ ได้รับพระราชทานชื่อโรงเรียนใหม่ว่า  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย สมัยนั้นมีนางสายชล สิงห์ดี เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก  จึงร่วมกันคิดว่าใช้ชื่อหมู่บ้านที่ตั้งใหม่ ให้เหมือนโรงเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หมู่บ้านด้วย  จึงใช้ชื่อว่า บ้านการบินไทย ตั้งแต่ปี 2538 เป็นต้นมา  มีพื้นที่ทั้งหมด 3,140 ไร่  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัด 1 แห่ง โรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 1 แห่ง ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกอ้อย ปลูกข้าวโพด ปลูกมันสำปะหลัง และเลี้ยงโคเนื้อ โดยมีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและค้าขาย ประเพณีและวัฒนธรรมที่ถือปฏิบัติและสืบทอดกันมา คือ ทำบุญกลางบ้าน ทำบุญเดือนหก วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา และวันสงกรานต์

  จำนวนครัวเรือน 115 ครัวเรือน
  จำนวนประชากร 386 คน ชาย  189  คน หญิง 197 คน   
  พื้นที่ทั้งหมด 3,140   ไร่

  อาณาเขต  
  ทิศเหนือ ติดต่อบ้านกุดโดน  หมู่ 3 ตำบลไทรเดี่ยว  อำเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว
  ทิศใต้ ติดต่อบ้านสระหลวง  หมู่ 1 ตำบลไทรเดี่ยว  อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
  ทิศตะวันออก ติดต่อบ้านหนองไผ่  หมู่  7 ตำบลไทรเดี่ยว  อำเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว
  ทิศตะวันตก ติดต่อบ้านสวนป่า อำเภอวังน้ำเย็น  จังหวัดสระแก้ว

  ผู้นำชุมชุม 
  ผู้ใหญ่บ้าน  นายชุตินันท์  พรมชัยยา


  รูปภาพกิจกรรม


  แผนที่บ้านการบินไทย
  ที่ตั้ง : หมู่ 9 ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว