A
A
A
A
A
A
More

  โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ “60 พรรษา 60 หมู่บ้าน 6 ศูนย์ศึกษาฯสร้างคน สร้างป่า พัฒนาคุณภาพชีวิต”

  บ้านคลองอาราง

  ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
            ราวปีพ.ศ. 2480 นายสังข์ พรสมบูรณ์ และนายสุบิน 2 คน น้ากับหลาน เขามาถางป่าและเข้ามาจับจองพื้นที่ ด้วยเพราะความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร และบางส่วนก็แบ่งขาย นอกจากนั้นก็ได้นำญาติพี่น้องเข้ามาอยู่ด้วย พร้อมทั้งขยายพื้นที่อยู่อาศัยเพิ่มเติม เป็นชุมชนใหญ่ขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่มีคลองน้ำไหลผ่านหลายคลอง คลองเล็กคลองน้อย แต่ทุกคลองจะมีต้องอาราง(ต้นนนทรีป่า)ขึ้น 2 ฝั่งคลอง มีต้นไม้อย่างหนาแน่น มีสัตว์ป่าจำนวนมาก ด้วยความสัญจร คมนาคม และความผูกพัน คนคลองอารางมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตปกคลองของหมู่ 6 ตำบลบ้านา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี การทำบุญเรียนหนังสือ การค้าขาย การรักษาพยาบาล การเป็นลูกหนี้ นิยมติดต่อด้านตำบลนาอำเภอกบินทร์บุรี ต่อมาการปกครองการพัฒนามีความเจริญมากขึ้นประชาชนก็ย้ายมาขึ้นอำเภอสระแก้ว โดยพื้นที่อยู่อาศัยก็อยู่เหมือนเดิม โดยขึ้นกับหมู่ 3 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว    (ปี 2536 เป็นจังหวัดสระแก้ว) ต่อมา 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 บ้านคลองอาราง แยกหมู่บ้านเป็นหมู่ที่ 16 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว (ประกาศผู้ว่าราชการจังหวัด)

  จำนวนครัวเรือน 91 ครัวเรือน
  จำนวนประชากร 367 คน ชาย 172 คน หญิง 195 คน
  พื้นที่ทั้งหมด 2,500 ไร่

  อาณาเขต
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี โดยมีภูเขากั้นเป็นแนวกั้นเขตแดน
  ทิศใต้ ติดต่อกับบ้านหนองแหน หมู่ 15 ต.บ้านแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว และ หมู่ 6
  ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับหมู่ 6 บ้านหนองนาในและบ้านโปร่งไผ่ ตำบลบ้านา อำเภอกบินทร์บุรี 
  ทิศตะวันออก ติดกับต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมือง จ.สระแก้ว

  ผู้นำชุมชน

   


  รูปภาพกิจกรรม


  แผนที่บ้านคลองอาราง
  ที่ตั้ง : หมู่ 16 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว