A
A
A
A
A
A
More

  โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ “60 พรรษา 60 หมู่บ้าน 6 ศูนย์ศึกษาฯสร้างคน สร้างป่า พัฒนาคุณภาพชีวิต”

  บ้านคลองเตย

  ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
            บ้านคลองเตย เป็นหมู่บ้านที่มีการแยกหมู่บ้านมาจากบ้านหินแร่ หมู่ 7 ตำบลท่ากระดาน อำเภอ
  สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ในปี พ.ศ.2543 โดยมีพ่อหอม สืบใส เป็นผู้บุกเบิก ในพื้นที่ที่เรียกว่าคลองคำจัง คำว่า  เพราะในสมัยก่อนในพื้นที่มีต้นตำแยมาก ทำให้คนที่ใช้น้ำในคลองมีอาการคันมาจากตำแย เรียกเพี้ยน จึงเรียกคลองคำจัง เมื่อพ่อหอมมาบุกเบิก ได้พาลูกหลานและเพื่อนบ้านมาทำมาหากินด้วย เมื่อความต้องการพื้นที่มากขึ้นจึงให้พ่อเสงี่ยม สมตั้ง ซึ่งเป็นลูกเขย ย้ายเข้ามาบุกเบิกในจุดที่มีคลองเล็กเข้าไป เรียกว่าคลองเตย เนื่องจากมีสุนัขชื่อเตย ตายในพื้นที่ที่เป็นคลองนั้น จึงเรียกว่าคลองเตย หลังจากนั้นก็มีเพื่อนบ้านมาจากหลายๆ จังหวัดในภาคอีสานย้ายตามเข้ามาทำมาหากินด้วย ส่วนใหญ่ย้ายมาจากจังหวัดนครราชสีมา และจากทางภาคตะวันออกเองด้วย จนถึงปัจจุบัน เมื่อแยกหมู่บ้านจากบ้านหินแร่จึงเรียกว่าบ้านคลองเตย มาจนถึงปัจจุบันเพราะเป็นจุดที่มีครอบครัวและที่อยู่อาศัยมากกว่าจุดอื่น ๆ  

  จำนวนครัวเรือน 148 ครัวเรือน
  จำนวนประชากร  148  คน เป็นชาย 87 คน หญิง 61 คน   
  พื้นที่ทั้งหมด 13,616 ไร่

  อาณาเขต  
  ทิศเหนือ ติดต่อบ้านคลองยายสร้อย  หมู่ 10 ตำบลทุ่งพระยา  อำเภอสนามชัยเขต  จังหวัดฉะเชิงเทรา
  ทิศใต้ ติดต่อบ้านอ่างเสือดำ  หมู่ 7 ตำบลท่าตะเกียบ  อำเภอสนามชัยเขต  จังหวัดฉะเชิงเทรา
  ทิศตะวันออก ติดต่อบ้านนายาว  หมู่ 15  และบ้านนางาม  หมู่ 18  ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
  ทิศตะวันตก ติดต่อบ้านหินแร่  หมู่ 7 และบ้านหนองกระทิง  หมู่ 20 ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต  จังหวัดฉะเชิงเทรา

  ผู้นำชุมชุม  
  ผู้ใหญ่บ้าน นายสมร  มุทุจิตต์


  รูปภาพกิจกรรม


  แผนที่บ้านคลองเตย
  ที่ตั้ง : หมู่ 21 ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา