A
A
A
A
A
A
More

  โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ “60 พรรษา 60 หมู่บ้าน 6 ศูนย์ศึกษาฯสร้างคน สร้างป่า พัฒนาคุณภาพชีวิต”

  บ้านบางสมบูรณ์

  ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
            ตำบลบางสมบูรณ์เป็นตำบล 1 ใน 11 ตำบลของอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ประกอบด้วย 13 หมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งหมด 64 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 40,000 ไร่ คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและมีบางส่วนนับถือศาสนาคริสต์ คือชาวหมู่ที่ 7 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ ทำนาข้าว เลี้ยงกุ้งกุลาดำ เหตุที่ชื่อว่า “บางสมบูรณ์” เนื่องจากเดิมตำบลบางสมบูรณ์ เป็นส่วนหนึ่งของบางลูกเสือ ซึ่งตำบลบางสมบูรณ์มีพื้นที่กว้างมากประกอบกับการคมนาคมไม่สะดวก การสัญจรไปมาใช้เรือเป็นพาหนะทำให้การติดต่อสื่อสาร การปกครองลูกบ้านของกำนันไม่ค่อยทั่วถึง ต่อมาเมื่อ กำนันโสภณ ทองไสว ได้รับการเลือกตั้งเป็นกำนันตำบลบางลูกเสือ จึงแบ่งแยกออกเป็น 2 ตำบล และได้ตั้งชื่อตำบลที่แยกออกใหม่ว่า “ตำบลบางสมบูรณ์” โดยใช้ชื่อประตูน้ำตำบลบางสมบูรณ์ 

  ตำบลบางสมบูรณ์ แบ่งเขตการปกครองเป็น 13 หมู่บ้าน 947 ครัวเรือน ประชากร 3,582 คน
  ชาย 1,718 คน หญิง 1,864 คน
  จำนวนครัวเรือน 62  ครัวเรือน
  จำนวนประชากร 196 คน    ชาย 196 คน หญิง 99 คน
  พื้นที่ทั้งหมด  700 ไร่   

  อาณาเขต
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลโยทะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบางเตย อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
  ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  ตำบลบางลูกเสือและตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก

  ผู้นำชุมชน
  ผู้ใหญ่บ้าน นายฉัตรชัย หาทรัพย์ครอง


  รูปภาพกิจกรรม


  แผนที่บ้านบางสมบูรณ์
  ที่ตั้ง : หมู่ที่ 11 ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก