A
A
A
A
A
A
More

  โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ “60 พรรษา 60 หมู่บ้าน 6 ศูนย์ศึกษาฯสร้างคน สร้างป่า พัฒนาคุณภาพชีวิต”

  บ้านป่าไร่

  ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
            สมัยก่อนนั้นที่ตั้งของหมู่บ้านป่าไร่ อุดมไปด้วยป่าไม้ไผ่ไร่ ซึ่งเรียกกันว่าป่าไม้ “ไผ่ผาก” ไม่มีผู้คนอยู่อาศัย ชาวบ้านรุ่นแรกที่อพยพเข้ามาเป็นชาวบ้านที่มาจากประเทศลาวเวียงจันทร์ จำนวน 2 ครอบครัว และถางป่าไม้ไผ่ไร่ออกเพื่อทำการเกษตร ทำการปลูกพืชผักต่างๆ และปลูกข้าวไว้บริโภคในครัวเรือน ต่อมาสองครอบครัวได้มีลูกหลานขยายออกไปเพิ่มมากขึ้น จึงหักล้างถางป่าไม้ไผ่ไร่ออกไปเรื่อยๆ และผู้คนก็เริ่มทยอยกันย้ายถิ่นฐานมาจากพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี อีกหลายครอบครัว เพื่อมาจับจองพื้นที่ป่าไผ่ไร่ จนกระทั่งเป็นหมู่บ้านใหญ่ขึ้นมา ชาวบ้านจึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า บ้านป่าไร่ และเมื่อข่าวกระจายไปทั่วว่าพื้นที่ป่านี้สามารถจับจองได้ จึงมีชาวบ้านอีกหลายครัวเรือนย้ายกันมาจับจองเป็นที่ทำมาหากิน เพราะยังไม่มีใครหวงห้าม และไม่มีกรรมสิทธิ์ ใครถางได้มากก็ได้พื้นที่มาก  ใครถางได้น้อยก็ได้พื้นที่น้อย จนกระทั่งปี พ.ศ. 2514 เมื่อมีคนเข้ามาจับจองที่มากขึ้นจึงมีการแย่งที่ทำกินกัน และป่าไผ่ผากเริ่มเหลือจำนวนน้อยลง สมัยนั้นผู้ใหญ่จรูญ บุญมี เป็นผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้น จึงจัดทำเขตพื้นที่สาธารณะขึ้น  แต่ก็ยังมีคนบุกรุกป่าไผ่ผากอย่างต่อเนื่องโดยไม่เกรงกลัว ต่อมาถึงสมัยผู้ใหญ่ประจบ เนาวโอภาส ได้นำป่าไผ่ผากไปขึ้นทะเบียนกับกรมป่าไม้ให้เป็นป่าชุมชนเป็นผลสำเร็จ ในปี 2551 และตั้งกฎระเบียบและกติกามีการปิดป่า และเปิดป่าให้หาหน่อไม้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม เกิดความไม่พอใจแก่พวกนายทุนหลายด้าน และเป็นต้นเหตุที่ให้ผู้ใหญ่ประจบ เนาวโอภาส ถูกยิงเสียชีวิต หลังจากนั้นชาวบ้านจึงได้เลือก นายสำเลา ธรรมะ ให้ขึ้นมาดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านแทน ท่านได้สานต่อนโยบายของผู้ใหญ่ประจบ เนาวโอภาส และด้วยความร่วมมือของชาวบ้าน เพื่อดำเนินโครงการป่าชุมชนต่ออย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง เป็นผลให้ป่าชุมชนแห่งนี้ คงความสมบูรณ์มาจวบจนถึงปัจจุบัน  หมู่บ้านนี้ชาวบ้านเป็นคนมีอัธยาศัยดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และมีความสามัคคีกันมาก

  จำนวนครัวเรือน 113 ครัวเรือน
  จำนวนประชากร 439  คน  ชาย  217 คน   หญิง  222  คน  
  พื้นที่ทั้งหมด   1,200 ไร่

  อาณาเขต  
  ทิศเหนือ ติดต่อบ้านกระจับ หมู่ 10 ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
  ทิศใต้ ติดต่อบ้านหนองบัว หมู่ 8 และบ้านโคก หมู่ 9 ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
  ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
  ทิศตะวันออก ติดต่อบ้านหนองบัว หมู่ 8 ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

  ผู้นำชุมชุม  
  ผู้ใหญ่บ้าน    นายสำเลา  ธรรมะ


  รูปภาพกิจกรรม


  แผนที่บ้านป่าไร่
  ที่ตั้ง : หมู่ 14 ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา