A
A
A
A
A
A
More

  โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ “60 พรรษา 60 หมู่บ้าน 6 ศูนย์ศึกษาฯสร้างคน สร้างป่า พัฒนาคุณภาพชีวิต”

  บ้านวังบอน

  ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
            เริ่มต้นแยกมาจากหมู่บ้านเนินสูง หมู่ที่ 4 โดยมี นายเขียน-นางผัน จิตรตรง ย้ายครอบครัวมาตั้งรกรากทำมาหากินเป็นครอบครัวแรกๆ จากนั้นได้มีชาวบ้านเข้ามาอาศัยทำกินในบริเวณนี้มากขึ้นเพราะความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ มีหนองน้ำ และต้นบอนขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงเรียกขานกันต่อๆ มาว่า วังบอน ในปี พ.ศ. 2535 ได้มีการจัดตั้งขึ้นเป็นหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 และมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านคนแรก คือ นายเสนอ วันพนม เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกถึงปัจจุบัน

  หมู่บ้านวังบอนได้รับรางวัลผู้นำอาชีพดีเด่นภายในจังหวัดนครนายก ปี 2558
  จำนวนครัวเรือน 65   ครัวเรือน
  จำนวนประชากร 184 คน  ชาย 91 คน  หญิง 184 คน
  พื้นที่ประมาณ 65 ไร่    

  อาณาเขต
  ทิศเหนือ ติดต่อ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ( เทือกเขาใหญ่ )
  ทิศใต้     ติดต่อ บ้านโคกสว่าง ม. 2 ต.นาหินลาด อ.ปากพลี จ.นครนายก
  ทิศตะวันออก ติดต่อ บ้านวังน้ำขุ่น ม. 15 ต. เนินหอม อ. เมือง จ. ปราจีนบุรี
  ทิศตะวันตก ติดต่อ บ้านเนินสูง ม. 4 ต.นาหินลาด อ.ปากพลี จ.นครนายก

  ผู้นำชุมชน 
  ผู้ใหญ่บ้าน  นายทนงศักดิ์ ทางธรรม 


  รูปภาพกิจกรรม


  แผนที่บ้านวังบอน
  ที่ตั้ง : หมู่ที่ 7 ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก