A
A
A
A
A
A
More

  โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ “60 พรรษา 60 หมู่บ้าน 6 ศูนย์ศึกษาฯสร้างคน สร้างป่า พัฒนาคุณภาพชีวิต”

  บ้านสะพานหิน

  ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
            สะพานหินหรือเดิมมาจากหินสะพาน เป็นธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นเป็นลานหินขนาดใหญ่กั้นลำน้ำ (แควใสใหญ่) ชาวบ้านจึงใช้ข้ามเป็นสะพานสัญจร ไป-มา ระหว่างหมู่บ้าน ต่อมาจึงเรียกทางสัญจรนี้ว่า “หินสะพาน” และได้เปลี่ยนมาเป็น “สะพานหิน” จนถังปัจจุบัน หลังจากนั้นได้มีการจัดตั้ง ตำบลสะพานหินขึ้นในปี พ.ศ.2471 โดยแยกตัวตำบลออกมาจากตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี ประมาณ 40-50 ปีที่ผ่านมา ได้มีพวกสัมปทานป่าไม้เข้ามาระเบิดหินที่กั้นทางน้ำ เพื่อใช้เส้นทางในการขนส่งและทางคมนาคม แต่ยังเหลือโขดหินให้เป็นสัญลักษณ์อยู่ และเรียกพื้นที่ตรงนี้ว่า “แก่งหินสะพาน”

  จำนวนครัวเรือน 99 ครัวเรือน
  จำนวนประชากร 296 คน เป็นชาย 135 คน หญิง 161 คน
  พื้นที่ทั้งหมด 4,059 ไร่

  อาณาเขต
  ทิศเหนือ ติดต่อ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
  ทิศใต้ ติดต่อ หมู่บ้านทุ่งวิจิตร ม.10 ต.สะพานหิน อ.นาดี
  ทิศตะวันตก ติดต่อ หมู่บ้านหนองสองห้อง ม.6 ต.สะพานหิน อ.นาดี
  ทิศตะวันออก ติดต่อ หมู่บ้านหนองแหน ม.7 ต.สำพันตา อ.นาดี

  ผู้นำชุมชน
  ผู้ใหญ่บ้าน นายสุเทพ ศิราโหง่น


  รูปภาพกิจกรรม


  แผนที่บ้านสะพานหิน
  ที่ตั้ง : ม.5 ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี