A
A
A
A
A
A
More

  โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ “60 พรรษา 60 หมู่บ้าน 6 ศูนย์ศึกษาฯสร้างคน สร้างป่า พัฒนาคุณภาพชีวิต”

  บ้านหนองเรือ

  ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
            ปี 2518 นายเสถียร มากนอก นายเลี่ยม ศิริเวช นายต่วน ท่วมกระโทก ได้ย้ายมาจากจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเดิมเป็นคนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นคนกลุ่มแรกที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้ เพื่อจับจอง    ที่ดินทำกิน ต่อมามีประชากรย้ายเข้ามาอยู่มากขึ้น จึงเกิดเป็นกลุ่มบ้าน เรียกกลุ่มบ้านนี้ว่า บ้านหนองเรือ ขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของบ้านคลองจระเข้ หมู่ที่ 16 ตำบลตาหลังในอำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดปราจีนบุรี
  ปี 2541 แยกเขตการปกครองออกจากบ้านคลองจระเข้ จัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่ เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2541 ชื่อบ้านหนองเรือ หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว มีผู้ใหญ่บ้าน คนแรกคือ นายบัวเลียน บุญล้น
  “หนองเรือ”มาจากชื่อหนองน้ำที่อยู่บริเวณกลางหมู่บ้าน ในหนองนำมีคนขุดพบเรือ 2 ลำ เป็นเรือที่ขุดด้วยไม้ตะเคียน ยาวประมาณ 5 วาใช้สำหรับแข่งขัน จึงเรียกหนองน้ำนี้ว่า หนองเรือ พร้อมทั้งใช้ตั้งชื่อของกลุ่มบ้านและหมู่บ้าน (ปัจจุบันเรือที่ขุดพบในหนองน้ำถูกไฟไหม้ แต่ไม่หมดเก็บรักษาไว้ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัย)

  จำนวนครัวเรือน 262 ครัวเรือน
  จำนวนประชากร 811 คน ชาย 414 คน หญิง 396 คน
  พื้นที่ทั้งหมด 2,500 ไร่

  อาณาเขต
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ หมู่ที่ 21 ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
  ทิศใต้ ติดต่อกับ หมู่ที่ 11 ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ หมู่ที่ 7   ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตป่าอนุรักษ์ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

  ผู้นำชุมชน
  ผู้ใหญ่บ้าน นางสมศรี บุญล้น


  รูปภาพกิจกรรม


  แผนที่บ้านหนองเรือ
  ที่ตั้ง : หมู่ 15 ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว