A
A
A
A
A
A
More

  โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ “60 พรรษา 60 หมู่บ้าน 6 ศูนย์ศึกษาฯสร้างคน สร้างป่า พัฒนาคุณภาพชีวิต”

  บ้านเขากล้วยไม้

  ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
            เดิมทีบ้านเขากล้วยไม้ยังรวมกับหมู่บ้านหนองขาหยั่ง เมื่อนานวันขึ้นประชากรในหมู่บ้านเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากทำให้ภายในหมู่บ้านแออัดคับแคบ ชาวบ้านบางส่วนจึงทำการอพยพออกมาหาพื้นที่ตั้งหมู่บ้านขึ้นใหม่บริเวณพื้นที่ที่ตั้งหมู่บ้านมีต้นไม้จำนวนมากและมีความชุ่มชื้นตลอดปี จึงทำให้มีกล้วยไม้จำนวนมากชาวบ้านจึงตั้งชื่อหมู่บ้าน “เขากล้วยไม้”

  จำนวนครัวเรือน 223 ครัวเรือน
  จำนวนประชากร 104 คน เป็นชาย 104 คน หญิง 46 คน
  พื้นที่ทั้งหมด 8,000 ไร่

  อาณาเขต
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ หมู่บ้านห้วยนา ม.10 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ
  ทิศใต้ ติดต่อกับ หมู่บ้านร่มโพธิ์ทอง ม.7 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ หมู่บ้านหนองขาหยัง ม.5 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน

  ผู้นำชุมชน
  ผู้ใหญ่บ้าน นายวิชาญ มงคล


  รูปภาพกิจกรรม


  แผนที่บ้านเขากล้วยไม้
  ที่ตั้ง : หมู่ 14 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา