A
A
A
A
A
A
More

  โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ “60 พรรษา 60 หมู่บ้าน 6 ศูนย์ศึกษาฯสร้างคน สร้างป่า พัฒนาคุณภาพชีวิต”

  บ้านเนินผาสุก

  ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
            หมู่บ้านเนินผาสุข ก่อตั้งเมื่อประมาณ 105 ปี ชื่อเดิม คือบ้านโคกยายโห่ ชาวบ้านมีอาชีพทำการเกษตร ทำไร่ ทำนา เป็นส่วนใหญ่ ยายโห่เป็นคนที่ชาวบ้านเคารพนับถือเป็นอย่างมาก เมื่อยายโห่เสียชีวิตลงชาวบ้านก็เจ็บไข้ได้ป่วย ชาวบ้านจึงต้องบนบานสานกล่าวยายโห่ ต่อมาชาวบ้านเริ่มหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆ ชาวบ้านจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านขึ้นมาใหม่ คือ บ้านเนินผาสุข ตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านก็อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา

  จำนวนครัวเรือน 245 ครัวเรือน
  จำนวนประชากร 759 คน ชาย  375  คน หญิง 384 คน   
  พื้นที่ทั้งหมด 1,843   ไร่

  อาณาเขต
  ทิศเหนือ ติดต่อกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
  ทิศใต้ ติดต่อกับหมู่ที่ 14 บ้านหนองคุ้มและหมู่ที่ 6 บ้านดงบัง ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับหมู่ที่ 16 บ้านทุ่งยาว ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ หมู่ที่ 10 บ้านขอนขว้าง ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง

  ผู้นำชุมชน
  ผู้ใหญ่บ้าน นายทองรักษ์  คำยศ


  รูปภาพกิจกรรม


  แผนที่บ้านเนินผาสุก
  ที่ตั้ง : หมู่ 13 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี