A
A
A
A
A
A
More

  โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ “60 พรรษา 60 หมู่บ้าน 6 ศูนย์ศึกษาฯสร้างคน สร้างป่า พัฒนาคุณภาพชีวิต”

  บ้านแก่งใหญ่

  ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
            บ้านแก่งใหญ่ ตำบลแก่งดินสอ แต่เดิมมีหมู่บ้านอาศัยอยู่บริเวณแนวคลองน้ำแควโสมง ชาวบ้านใช้แม่น้ำแควโสมงเป็นแหล่งอุปโภคบริโภค  แต่ละหมู่บ้านจะเรียกชื่อตามคุ้มที่ชาวบ้านย้ายถิ่นฐานภูมิลำเนามา “คุ้มแก่งใหญ่”  มีแก่งน้ำขนาดเล็กขนาดใหญ่ในแควโสมง ชาวบ้านจึงนำลักษณะของแก่งน้ำในแควโสมงมาตั้งชื่อหมู่บ้าน  

  ตำบลแก่งดินสอ จัดตั้งเป็นตำบลประมาณปี พ.ศ.2521 เดิมขึ้นอยู่กับตำบลทุ่งโพธิ์ ลักษณะสภาพพื้นที่จะมีภูเขา ที่ราบเชิงเขา และลำน้ำ แก่งหินที่คม ชาวบ้านสามารถนำหินนั้นมาเขียนกระดานชนวนได้ จึงได้ขนานนามตำบลว่าตำบลแก่งดินสอ จนถึงปัจจุบัน ประชากรส่วนใหญ่อพยพมาจากต่างถิ่น เช่น จังหวัดชลบุรี ยกฐานะการปกครองเป็น อบต. เมื่อปีพ.ศ. 2539 ปัจจุบันนี้มีพื้นที่ทั้งหมด 12 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านทับไทร บ้านท่าสะตือ บ้านวังอ้ายป่อง บ้านบุกล้วย บ้านวังรี บ้านแก่งดินสอ บ้านเขาขาด บ้านหินเทิน บ้านบุเจริญ บ้านคลองมะไฟ บ้านอ่างทอง  บ้านแก่งใหญ่

  จำนวนครัวเรือน 103 ครัวเรือน
  จำนวนประชากร 348 คน    ชาย 170 คน    หญิง 178 คน
  พื้นที่ทั้งหมด  250  ไร่   

  อาณาเขต
  ทิศเหนือ ติดต่ออุทยานทับลาน
  ทิศใต้ ติดต่ออุทยานปางสีดา บ้านหินเทิน
  ทิศตะวันตก ติดต่อบ้านวังอ้ายป่อง  ม.3
  ทิศตะวันออก ติดต่ออุทยานทับลาน อุทยานปางสีดา

  ผู้นำชุมชน
  กำนัน นายสมชาย จิตสายชลธารา


  รูปภาพกิจกรรม


  แผนที่บ้านแก่งใหญ่
  ที่ตั้ง : หมู่ 12 ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี