A
A
A
A
A
A
More

  โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ “60 พรรษา 60 หมู่บ้าน 6 ศูนย์ศึกษาฯสร้างคน สร้างป่า พัฒนาคุณภาพชีวิต”

  บ้านโนนหินผึ้ง

  ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
            เดิมบริเวณที่ตั้งหมู่บ้านโนนหินผึ้งนี้เป็นป่าที่มีความอุดมไปด้วยสัตว์ป่า พืชผัก เห็ดต่างๆ มากมายจากความอุดมสมบูรณ์นี้จึงได้มีชาวบ้าน ต.บ้านนา อ.ประจันตคาม ย้ายมาตั้งรกรากอยู่บริเวณนี้ เนื่องจากบริเวณนี้หาอาหารและของป่าขายในตัวเมืองประจันตคามได้ง่าย ทำให้ประชาชนมาตั้งถิ่นฐานกันเป็นกลุ่มๆ บนที่ราบสูง หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าที่โนน และชาวบ้านก็ได้เรียกบริเวณนี้ว่า บ้านโนน ตามลักษณะภูมิประเทศซึ่งปัจจุบันนี้ได้แบ่งการปกครองออกเป็นคุ้มๆ อย่างชัดเจน  

  จำนวนครัวเรือน 128 ครัวเรือน
  จำนวนประชากร 391 คน  แยกเป็นชาย 192 คน หญิง 199 คน
  พื้นที่ทั้งหมด 1,580 ไร่ 

  อาณาเขต
  ทิศเหนือ ติดต่อกับบ้านนาหมู่ที่ 3 ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม
  ทิศใต้ ติดต่อกับบ้านเกาะมะไฟ หมู่ที่ 9 ต.บ้านหอย อ.ประจันตคาม
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับบ้านหนองอีจู้ หมู่ที่ 16 ต.วังดาน อ.กบินทร์บุรี
  ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ  บ้านสวนผึ้ง  หมู่ที่ 5 ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม

  ผู้นำชุมชน
  ผู้ใหญ่บ้าน นายพิศิษฐ์ ธำเนาว์


  รูปภาพกิจกรรม


  แผนที่บ้านโนนหินผึ้ง
  ที่ตั้ง : หมู่ 5 ตำบลดงบัง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี