ระเบียบการเยี่ยมชมงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

1. การขอเข้าเยี่ยมชมงาน ต้องประสานงานล่วงหน้า และทำหนังสือถึง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยประสานงานที่เบอร์ 038-554-982 หรือ 063-5132363
(วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. –  16.30 น.) และส่งหนังสือมาที่ โทรสาร 038-554982-3 หรือ
E-mail: rdsckhs@gmail.com  ก่อนวันเข้าเยี่ยมชม อย่างน้อย 1 สัปดาห์

2. หากต้องการขอใช้ห้องประชุมและห้องพัก ต้องประสานงานล่วงหน้า และทำหนังสือขอใช้ห้องประชุมหรือที่พักอย่างน้อย 1 เดือน

3. ห้องบรรยายสรุป (ศูนย์ประสานงาน) สามารถเข้ารับฟังได้คราวละ 150 ท่าน

4. วิทยากรให้การบรรยาย และนำเยี่ยมชม ให้บริการ ดังนี้

  1. วันทำการในเวลาราชการ (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.)
  2. ในกรณีวันหยุดราชการ สามารถ ศึกษาเยี่ยมชมได้ด้วยตนเอง หากประสงค์ใช้รถบริการศึกษาดูงานและวิทยากร สามารถให้บริการได้ในเวลา 08.30 – 16.30 น. แต่มีค่าบริการรถศึกษาดูงานในอัตรา 200 บาท

5. การขอใช้รถบริการศึกษาดูงานศูนย์ฯ มีรถบริการศึกษาดูงานรวม 9 คัน คิดค่าบริการ ดังนี้

  • คันละ 200 บาท (นั่งได้ 10-15 ท่าน) มีจำนวน 8 คัน 
  • คันละ 400 บาท (นั่งได้ 15-20 ท่าน) มีจำนวน 1 คัน

6. ร้านพวงคราม จำหน่ายของที่ระลึก และผลิตภัณฑ์

  • เปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
  • วันหยุดราชการ และวันนักขัตฤกษ์  เวลา 09.00 – 15.30 น.

7. อัตราค่าบริการอาหาร ห้องประชุม และห้องพัก คิดค่าบริการตามอัตราที่ศูนย์ฯ กำหนด โดยคิดตามจำนวนคนที่แจ้งไว้ หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

8. เปิดบริการในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น. ศูนย์มีบริการอบสมุนไพรและนวดแผนไทยที่งานสวนพฤกษศาสตร์ หากท่านต้องการใช้บริการนอกวันและเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดที่เบอร์โทร
09-0080-6981 และโทรสาร 038-554920