A
A
A
A
A
A
More

    ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ร่วมประชุมหารือการดำเนินโครงการนำร่องความร่วมมือเพื่อขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริสู่เยาวชน ครั้งที่ 1 ให้กับโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ